Följ oss på Sociala Medier

FSO på Facebook 

Välkommen till Föreningen Social Omsorg

Föreningen Social Omsorg, FSO, är en fackligt, politiskt och religiöst obunden, riksomfattande yrkesförening.

FSO arbetar för att bevaka, följa och påverka myndigheter, organisationer och olika intressenter inom praktik, utbildning och forskning inom social omsorgsverksamhet. Detta arbete görs genom uppvaktningar, skrivelser, artiklar i massmedia och genom remissvar till olika utredningar, betänkanden och propositioner.

En central aspekt i verksamheten är att bevaka och tillvarata medlemmarnas och olika brukargruppers intressen.

Vi svara på e-post skyndsamt och bevakar e-posten minst var tredje dag.

Styrelsen kommande möten

Fredagen till lördagen den 17-18 juni hade styrelsen möte i Pajala. Nästa möte äger rum i Stockholm den 27-28 augusti.

Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom 
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander, 
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

 


Aktuellt


Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2015

den 28 april 2016

Fler äldre kvinnor än män får socialtjänstinsatser enligt socialstyrelsens statistik. Kvinnor får 68 procent av alla socialtjänstinsatser som ges till personer över 65 år. Totalt var det 375 500 äldre som fick någon form av socialtjänstinsats under 2015. De vanligaste insatserna är särskilt boende, hemtjänst i ordinärt boende och trygghetslarm. Det visar ny statistik. I den kan du också se hur det ser ut i just din kommun. Läs mer här!


Barn med funktionsnedsättning utsätts mer på nätet

den 25 april 2016

Barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, tillbringar mer tid framför datorn och råkar oftare ut för hot och kränkningar än andra barn. Det visar en undersökning i projektet Nätkoll. Läs mer här!


Samordnad individuell plan – för vuxna

den 25 april 2016

Samordnad individuell plan - är en webbutbildning som främst riktar sig till personal och chefer inom socialtjänsten och sjukvården. Utbildningen ger kunskap om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med SIP. Läs mer här!


Enligt IVO finns ingen ovillkorlig rätt att få viss kost serverad på HVB

den 24 april 2016

IVO har fattat beslut i ett tillsynsärende rörande skyldigheten för ett hem för vård eller boende (HVB) att servera halalslaktat kött. Det finns enligt IVO inte någon ovillkorlig rätt att få en viss kost serverad på HVB. Läs mer här!


Ny regel om bemanning i socialtjänstförordningen

den 24 april 2016

Ny regel om bemanning i socialtjänstförordningen – meddelandeblad informerar om en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen om bemanning på särskilda boenden för äldre personer. Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen. Läs mer här!


Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap

den 24 april 2016

Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap beskriver och analyserar psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen. Läs mer här!


Delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel – Stödmaterial till chefer

den 15 april 2016

Ny publikation från socialstyrelsen beskriver hur det går att stimulera delaktighet vid förskrivning av hjälpmedel. Texten vänder sig i första hand till första linjens chefer inom landsting och kommuner. Läs hela publikationen här!


Social dokumentation enligt ICF för chefer inom äldreomsorgen

den 15 april 2016

Äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån sina individuella behov, inte utifrån utbudet av existerande insatser. Att arbeta systematiskt utifrån behov istället för insatser gör äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker.Socialstyrelsen har regeringsuppdrag att stödja införandet av modellen Äldres behov i centrum i landets kommuner. Modellen ska stödja kommunerna att påbörja ett förändringsarbete och införa ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med dokumentation utifrån ICF. Läs mer här!


Statistik om insatser enligt LSS

den 4 april 2016

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 visar att antalet personer som har daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans fortsätter att öka. Totalt hade 69 500 personer insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade den 1 oktober 2015. Tillsammans fick dessa personer drygt 117 000 insatser, vilket är nästan 3 000 fler än 2014. Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2015 är utgivet av Socialstyrelsen. Läs mer här!


Nominera årets FSO:are

den 21 januari 2016

Nu är det dags att nominera årets FSO:are 2016. Lämna gärna förslag till styrelsen senast den 1 mars på info@fso.nu

Årets FSO:are är en person som utmärker sig på något sätt inom föreningen och som du är stolt över.


 

Äldre nyheter hittar du här >>


Om medlemskapet

Medlem i föreningen kan du bli som är yrkesverksam inom
socialt arbete med personer som är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Vi vänder oss till dig som arbetar som bland annat chef, handläggare, utvecklare, lärare i socialt arbete på universitet/högskolor, forskare/doktorander,
socionomstudenter och social omsorgslärare inom gymnasieskolan.

Se vidare information här intill:

 

Ordförande och ansvarig utgivare: Jim-Alex Minorsson Hirschi e-post: ordforande@fso.nu

Medlemsavgifter:
A-medlem 360:-, Pensionärsmedlem 175:-
Studerandemedlem 0:- under utbildningstiden. 
Stödmedlem 360 :-
BG: 493-2935 PG:16 16 66-3

Har du frågor om inloggning på medlemssidan eller medlemsregistret kontakta Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88 eller e-post: info@fso.nu

Kontaktinformation

Ordförande och ansvarig utgivare:
Jim-Alex Minorsson Hirschi
e-post: ordforande@fso.nu

Frågor om inloggning eller
medlemsregistret:

Bo Sjöberg på mobil: 070-357 71 88
e-post: bosjoberg52@hotmail.com


Följ oss på Sociala Medier!

FSO på Facebook

Hit Counter